Warsztatownia – regulamin usług

Regulamin usług Warsztatowni

POKOJE ZAGADEK

REGULAMIN

§1

 1. Każda osoba rezerwująca oraz przystępująca do udziału w grze zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Rezerwacja gry oraz przystąpienie do udziału oznacza akceptację regulaminu.
 3. Podczas gry uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku rażących naruszeń regulaminu, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie pokoju zabawy. Gra będzie kontynuowana bez jego udziału.
 5. Przebieg całej gry jest monitorowany. Jest to niezbędne celem udzielania wskazówek, o które poprosicie oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

§2

 1. Do gry najlepiej przystąpić po wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość przystąpienia do gry bez dokonania wcześniejszej rezerwacji, jednakże tylko wtedy, kiedy dany termin nie jest zarezerwowany.
 2. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 7 lat wzwyż oraz dla ich opiekunów. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą oczywiście także uczestniczyć w grze, jednakże z częścią zagadek mogą sobie samodzielnie nie poradzić.
 3. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób. Do uczestnictwa w grze konieczna jest obecność przynajmniej jednego dorosłego w wieku powyżej 18 lat. Dzieci nie mogą same uczestniczyć w zabawie. Istnieje możliwość wejścia grupy z animatorem (konieczne wcześniejsze ustalenia telefoniczne).

§3

 1. Czas gry to 60 min.
 2. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnieniem do 15 minut, organizator ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia.
 3. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnienie ponad 15 minutowym, organizator gry ma prawo odmówić udziału w grze spóźnionemu uczestnikowi.
 4. Rezygnacja z gry oraz zwrot poniesionych kosztów może nastąpić na dobę przez wykupionym terminem gry.
 • 4
 1. Vouchery dostępne są w cenie 120 zł.
  2. W celu zakupienia vouchera prosimy o kontakt e-mailowy.
  3. Voucher ważny jest bezterminowo.
  4. Każdy voucher można wykorzystać tylko jeden raz na wybraną przez siebie grę, w dowolny dzień tygodnia i o dowolnej godzinie. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w grze grupę 2-5 osobową.
  5. W celu wykorzystania Vouchera, zarezerwuj wybraną grę, a następnie w siedzibie firmy okaż Voucher uprawniający do wejścia bez opłaty.
  6. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

§5

 1. Po wejściu do pokoju, zabrania się używania jakichkolwiek swoich przedmiotów. Wszystko czego potrzebujecie znajduje się w pokojach.
 2. W szczególności zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W przypadku użycia któregokolwiek z ww. urządzeń gra zostanie przerwana a grupa graczy poproszona o opuszczenie pokoju.
 3. W przypadku przerwania gry z winy uczestników, uczestnikom nie należy się zwrot zapłaconej kwoty.
 4. W przypadku zniszczeń elementów wyposażenia pokoi, organizator ma prawo żądać kosztów ich naprawy lub zakupu nowej rzeczy od uczestników gry. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone szkody.
 5. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym również papierosów .
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

URODZINY

1. Organizowane przez Warsztatownię urodziny odbywają się w Szczecinie, przy ulicy Małopolskiej 5.

2. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą dokonywać rezerwacji osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową.

3. Rezerwacja wiąże się z wpłaceniem bezzwrotnego zadatku i za każdym razem połączona jest z konkretnym dniem i godziną. Wpłacając zadatek, Klient jednocześnie zgadza się na wszystkie warunki regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach termin uroczystości można przesunąć na inny, dostępny termin.

4. Minimalna wysokość zadatku to 200 PLN

5. Wpłata całości kosztów imprezy następuje w dniu zabawy urodzinowej, przed jej rozpoczęciem.

6. Minimalna liczba gości to 10 osób, za które Klient uiszcza opłatę. W przypadku obecności mniejszej liczby gości niż planowano, koszty nie ulegają zmianie (wyjątkiem jest Piracka Przygoda – ustalana indywidualnie).

7. Maksymalna liczba gości w przypadku urodzin SPA i Pirackiej Przygody – 12 osób, w przypadku twórczych urodzin oraz Urodzin Powertex – 30 osób.

8. Czas trwania uroczystości, liczba gości oraz scenariusz imprezy ustalane są podczas podpisania umowy. Wówczas wydawane są zaproszenia.

9. Zmiany dotyczące dodatkowych opcji należy zgłaszać organizatorom najpóźniej 3 dni przed urodzinami.

10. Zamawiający zobowiązuje się do punktualnego przybycia jego i gości na imprezę

11. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dzieciom obuwie zmienne.

12. Rodzice i opiekunowie nie uczestniczą w zabawie. Uroczystość prowadzona jest przez animatorkę/animatora. Podczas zabawy, na terenie Warsztatowni powinna przebywać jedna osoba dorosła/zamawiający. Istnieje możliwość wynajmu sali dla dorosłych, za dodatkową opłatą.

13. Podczas uroczystości wykonywane są fotografie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych fotografii na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na publikację – należy o tym poinformować drogą e-mailową: kontakt@warsztatownia.info. Jubilat otrzymuje 10 fotografii w formie elektronicznej (e-mail). Wszystkie fotografie można otrzymać w formie elektronicznej (płyta DVD) za dodatkową opłatą – cennik.

14. W Warsztatowni obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania filmów za pomocą wszelkiego typu urządzeń rejestrujących.

15. Tort, poczęstunek oraz zastawę (talerzyki, sztućce, kubeczki) zapewniają rodzice Jubilata. Istnieje możliwość przygotowania poczęstunku oraz wynajęcia zastawy za dodatkową opłatą – cennik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty żywnościowe przygotowane przez zamawiającego.

16. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania poczęstunku (15 minut przed uroczystością) oraz posprzątania po jej zakończeniu (nie obowiązuje w przypadku wynajmu zastawy i przygotowania poczęstunku przez Warsztatownię).

17. W Warsztatowni panuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych.

18. Zabrania się przyprowadzania do Warsztatowni dodatkowych osób organizujących zabawę oraz wnoszenia, bez uzgodnienia z organizatorami, dodatkowych atrakcji i ozdób

19. Rodzic lub prawny opiekun Jubilata odpowiada za swoich gości i ponosi finansową odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody.

20. Informacje dotyczące proponowanych scenariuszy urodzin umieszczone są na stronie internetowej www.warsztatownia.info i stanowią integralną część regulaminu, wraz z cennikiem. Wszelkie odstępstwa zawarte będą w podpisanej przez strony umowie.

21. Pracownia Warsztatownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.

Voucher

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupy Voucherów Prezentowych – Pokoje Zagadek sprzedawanych przez Warsztatownię, ul. Małopolska 5/2 70-513 Szczecin, która prowadzona jest przez  Art-Flow Anna Dworakowska, ul. Kostki Napierskiego 81/35 70-783 Szczecin, NIP: 673-171-86-72 REGON 331387675 za pomocą serwisu Przelewy24.

2. Voucher jest ważny bezterminowo (do czasu żywotności pokoju)

3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi.

4. Voucher jest weryfikowany za pomocą numeru.

5. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. W przypadku wyboru usługi przekraczającej wartość Vouchera różnicę można pokryć gotówką.

6. Voucher przeznaczony jest do realizacji po wcześniejszej rezerwacji usługi na stronie: https://warsztatownia.info/rezerwacje

7.Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

8. Warsztatownia ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze

9. Dostawa Vouchera jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Możliwy jest także odbiór osobisty oraz wysyłka drogą elektroniczną.

10.  Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

11. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontakt@warsztatownia.info podany w niniejszym Regulaminie.

12. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@warsztatownia.info. Art-Flow Anna Dworakowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.warsztatownia.info, zwaną dalej Serwisem internetowym, jest Anna Dworakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Art-Flow Anna Dworakowska  ul. Kostki Napierskiego 81/35 70-783 Szczecin, NIP: 673-171-86-72 REGON 331387675 z siedzibą: Warsztatownia, ul. Małopolska 5/2 70-513 Szczecin.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@warsztatownia.info lub w formie pisemnej na adres Art-Flow Anna Dworakowska  ul. Kostki Napierskiego 81/35 70-783 Szczecin
 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 1. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko – jego podanie jest niezbędne do założenia Konta w naszym Serwisie; wskazanie imienia i nazwiska może też być niezbędne podczas dokonywania rezerwacji biletów imiennych,

c) numer telefonu – ułatwi nam i Przedsiębiorcom, z usług których będą Państwo korzystać, nawiązanie z Państwem kontaktu,

c) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

d) NIP, adres działalności, nazwa firmy – dane te pobieramy wyłącznie od Przedsiębiorców,

e) Numer rachunku – jest konieczny w celu prowadzenia działalności  przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu.

f) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)

6.Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach świadczenia usług, informowania o bieżących wydarzeniach oraz nowościach naszej oferty. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

9. Administrator Danych Osobowych jest także Podmiotem przetwarzającym dane klientów poszczególnych Przedsiębiorców.

10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

13. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:

kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),

h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.